GEMEENTEBLADGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Middelweg 49 Moordrecht”

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas geven er op grond van artikel 3.8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) kennis van, dat de gemeenteraad bij besluit van 12 december 2023 het bestemmingsplan “Middelweg 49 Moordrecht” gewijzigd heeft vastgesteld. De wijziging heeft betrekking op de formulering van artikel 5.3.3. van de planregels.Ligging van het plangebiedHet plangebied is gelegen aan Middelweg 49, aan de noordwestkant van het dorp Moordrecht. Het betreft de kadastrale percelen bekend onder gemeente Moordrecht, sectie D, perceelnummers 3721, 4320 (deels), 4321, 6235, 6236, 6237 en 6238. Dit gebied heeft een omvang van ca. 3.300 m² en is momenteel voornamelijk in gebruik als tuin bij de bestaande woning.Inhoud van het planHet plan beoogt de realisatie van twee geschakelde woningen mogelijk te maken, met een oriëntatie op de Weidezoom. Het geldende bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om ter plaatse één woning te realiseren; deze bouwmogelijkheid wordt wegbestemd.Ter inzageHet vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan met de daarbij bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 21 december 2023 gedurende zes weken ter inzage in het Klantcontactcentrum van de gemeente Zuidplas, Raadhuisplein 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel. Tegen betaling van leges kan een afschrift verstrekt worden van de ter inzage gelegde stukken. De stukken zijn in deze periode digitaal te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (vul bij plannaam/nummer in: NL.IMRO.1892.BpMiddelweg49Mrd-Va01). Op de website van de gemeente Zuidplas (www.zuidplas.nl) vindt u tevens alle informatie onder het kopje In Zuidplas > Bouwen > Bestemmingsplannen > Bestemmingsplannen in voorbereiding > Middelweg 49 MoordrechtBeroepTijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u beroep instelt, kunt u verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit verzoek richt u aan de voorzieningenrechter van voornoemde afdeling. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. InwerkingtredingHet besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij toepassing wordt gegeven aan artikel 3.8 lid 6 Wet ruimtelijke ordening (Wro) of wanneer om een voorlopige voorziening wordt verzocht.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Moordrecht. Bekijk alle Bekendmakingen Moordrecht in .

https://moordrechtkrant.nl/bekendmakingen-moordrecht/

Deel dit bericht:

Redactie Moordrechtkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Moordrechtkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Moordrecht.

Gerelateerde berichten